İ L A N

Tarih : 2019-08-22 / Kategori : Resmi İlanlar

İ  L  A  N


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR TARIM  İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
1-İşletmemizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı nakliye işleri yaptırılacaktır.  

 
  S.N.    İŞİN CİNSİ      MİKTARI        NAKLİYENİN YAPILACAĞI GÜZERGÂH 
  1        Yonca Otu        1.500 Ton       Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Beyazkule İşletmesi Nakliyesi      tesislerinden (Ceylanpınar/ŞANLIURFA), Kazım Karabekir Tarım                      İşletmesi Müdürlüğü’nün Hayvancılık Tesislerine kadar (Aralık/          IĞDIR)
Yukarıda yazılı nakliye işlerinin mücbir sebepler nedeniyle azalması veya tamamen ortadan kalkması halinde yüklenici herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. Nakliye işinin süresi 60 gündür 
  2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.  
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. 
 b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;   
 1)  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.  
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  
 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,   
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
 ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.  e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
 f)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi 
 g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
3- İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, ile Sosyal Güvenlik Kurumu veya Bağ-Kur’a borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4. İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ ANKARA) da, tigem.gov.tr ve İdaremiz adresinde ücretsiz görülebilir. 
 5. İhale kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 02.09.2018 günü saat 14.00’a kadar Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisine verilecek veya bu saatten önce ulaşacak şekilde posta ile gönderilecektir. Bu saatten sonra belirtilen servise ulaşan teklifler dikkate alınmayacaktır. İhaleye katılım olmaz veya verilen teklifler uygun görülmez ise ikinci ihale bir hafta sonra 09.09.2019 günü saat 14:00’te tekrar edilecektir. 
 6. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve ihale Komisyonu huzurunda açılacaktır. 
7. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.   
                      KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ    
      Recep GÜNTEKİN             Osman İBİCAN    
                       Ticaret Şefi V.                  İşletme Müdürü  
TEL : 0- 476 4113737 
FAX : 0- 476 4235065 
Aralık/IĞDIR Nahçıvan Karayolu 20. Km 

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.