KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tarih : 2019-10-30 / Kategori : Resmi İlanlar

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN  ALINACAKTIR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar İçin Kalorifer Kömürü ve Tutuşturmalık Odun Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        :2019/536977

 
1-İdarenin
a) Adresi       :Emek Mah. Semayunt Cad. No:1 76100 merkez IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası:4762271502 - 4762260896
c) Elektronik Posta Adresi   :[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı   :Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı Kuruluşlar için 195      ton  Kalorifer Kömürü ve 9 ton Tutuşturucu Odun Alımı
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
    şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                :Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Emek Mah.Sema Yunt    Cad. No:1 Iğdır Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü için Karaağaç    Mah.  364. Sokak No:23 Tenzile Erdoğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 
                Müdürlüğü  için Ergenekon Mah. Nuri Alagöz Cad. no: 18 Karakoyunlu/Iğdır                 Çocuk Evleri   Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Ali kamerli Mah. Şemsettin     Uzun Bulvarı No: 209
c) Teslim tarihi :sözleşme imzalanmasına müteakip 10 gün içinde mal teslimi yapılacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Emek Mahallesi Sema   Yunt Cad. No:1
b) Tarihi ve saati :14.11.2019 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Emek Mahallesi Sema Yunt Cad. No:1 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Zihinsel Engelliler Bakım Ve Rehabilitasyon Mrk-Iğdır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Tenzile Erdoğan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Iğdır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.