MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI MEDİKAL GAZ VE HELYUM GAZI ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tarih : 2019-11-13 / Kategori : Resmi İlanlar

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI MEDİKAL GAZ VE HELYUM GAZI ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI MEDİKAL GAZ VE HELYUM GAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2019/559406

 
 
1-İdarenin
a) Adresi                              :TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK      BİNASI  76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası:4762277243 - 4762260307
c) Elektronik Posta Adresi   :[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI MEDİKAL GAZ VE 
                  HELYUM GAZIN ALIMI (6 KISIM)
                 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamed    en ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                 :1-IĞDIR DEVLET HASTANESİ 2-IĞDIR ARALIK İLÇE DEVLET HASTANESİ    3-IĞDIR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ 4-IĞDIR TUZLUCA İLÇE     DEVLET HASTANESİ DEPOLARI
c) Teslim tarihi                    :. Malın/İşin teslim süresi sipariş formu firmaya bildirildikten sonra 15 takvim    günüdür. Yüklenici firma sözleşme imzalandığı gün işe başlayacak,, sözleşmenin    süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 aydır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI TOPLANTI 
  SALONU
b) Tarihi ve saati                 :06.12.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
* Sağlık Bakanlığı tarafından verilen güncel Medikal Gazlar Üretim, Dolum, Depolama, Dağıtım İzin Belgesi
* Sağlık Bakanlığı tarafından verilen güncel Medikal Gazlar Üretim, Dolum, Depolama, Dağıtım Mesul Müdürlük Belgesi
İstekli Firma YETKİLİ BAYİ ise;
* Sağlık Bakanlığı tarafından verilen güncel Medikal Gazlar Depolama, Dağıtım Belgesi ve Mesul Müdürlük Belgesi
* Bayisi olduğu Üretici firmanın Sağlık Bakanlığı tarafından verilen güncel Medikal Gazlar Üretim, Dolum, Depolama ve Dağıtım İzin Belgesi
* Bayisi olduğu Üretici firmadan İdare adına aldığı ihale süresini kapsayan yetkili bayisi olduğuna dair güncel yazıyı ihale dosyasında sunacaklardır ayrıca   yetki devri bulunması durumunda ilgili belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
a) İstekli firma, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen güncel “Basınçlı Gaz Tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesi”ni ihale komisyonuna ibraz edecektir. Hastane idaresi tarafından istenildiğinde bu belge ilgili sağlık tesisine de sunulacaktır. 
b) Karbondioksit gazı için, TS 11336 “Karbondioksit-Gıda Sanayi’nde Kullanılan” standardına uygunluğunu belirleyen TSE kalite uygunluk belgesini ve imalata yeterlilik belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.