IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI İHALESİ

Tarih : 2020-02-29 / Kategori : Resmi İlanlar

IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIMI İHALESİ

IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası            :2020/104476

1-İdarenin
a) Adresi                    :KONAKLI MAHALLESI KAZIMKARABEKIR CADDESI 276 76100 IĞDIR       MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası:4762251020 - 4762251039
c) Elektronik Posta Adresi    :[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı      :270.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) VE 45.000 LİTRE 95 OKTAN         KURŞUNSUZ BENZİN
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari         şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri         :Müdürlüğümüz Hizmet Taşıtları ile Yer Destek Cihazlarının bulunduğu         yerler ( Nakliyesi ve diğer tüm masrafları Yüklenici firmaya ait olmak         üzere Yüklenici tarafından ulaştırılacaktır.)
c) Teslim tarihleri                    :Sözleşme imzalanmasına Müteakip işe başlanacak olup 31.12.2020        tarihine kadar ihtiyaç doğrultusunda peyder pey alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer         :Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu (Konaklı Mah. Kazım Kara          bekir Cad. No:276 IĞDIR)
b) Tarihi ve saati         :24.03.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeği çerçevesinde;
1) İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu “ ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tastiklili suretini,
2) İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi “ ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesinin aslını veya noter tastikli suretini,
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesinin aslını veya noter tastikli suretini,
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesinin aslını veya noter tastikli suretini ibraz edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Akaryakıt alım (Benzin ve/veya Motorin)  işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Akaryakıt İstasyonunun İdaremize olan uzaklığı, akaryakıt alımında araçların gidiş-gelişleri esnasında maliyet oluşturacağından, aşağıdaki kriterlere göre fiyat dışı unsur hesaplanacaktır.
Fiyat dışı unsurlardan km cinsinden akaryakıt istasyonunun idaremize olan uzaklığı (gidiş ve dönüş) idaremizce belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.
A) Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıda yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat;
B) Teklif edilen birim fiyat;
C) Akaryakıt istasyonun km cinsinden idareye uzaklığı (İhaleye katılacak istekli, Iğdır Emniyet Müdürlüğü giriş nizamiyesi ile akaryakıt pompası arasındaki gidiş-dönüş mesafesini km cinsinden beyanname ile belirtecektir.);
D) Mesafeden dolayı alınacak akaryakıtın maliyetini her bir km için artıran katsayı idaremizce 0,0025 kabul edildi.
Her türlü akaryakıt cinsi için;
A=B*((C*D)+1) formülü kullanılarak;
İhale dokümanlarında mevcut bulunan uygun bedel tespit hesap tablosu doldurulup imzalı ve kaşeli bir şekilde teklif zarfı içerisine konulacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Konaklı Mah. Kazım Karabekir Cad. No:276 IĞDIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.