İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih : 2020-03-28 / Kategori : Resmi İlanlar

İ  L  A  N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-İşletmemizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı nakliye işleri yaptırılacaktır.   

 
 

S.N.

İŞİN CİNSİ

MİKTARI

NAKLİYENİN YAPILACAĞI GÜZERGÂH

1

Dökme Kesif Yem  Nakliyesi

945

Ton

Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Sarayönü/Konya), Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün Hayvancılık ve Koyunculuk Tesislerine kadar (Aralık/IĞDIR)

 

 

Yukarıda yazılı nakliye işlerinin mücbir sebepler nedeniyle azalması veya tamamen ortadan kalkması halinde yüklenici herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. Nakliye işinin süresi 150 gündür  

2.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

2.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

3. İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ ANKARA) da, tigem.gov.tr ve İdaremiz adresinde ücretsiz görülebilir.

4. İhale kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 09.04.2020 günü saat 14.00’a kadar Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisine verilecek veya bu saatten önce ulaşacak şekilde posta ile gönderilecektir. Bu saatten sonra belirtilen servise ulaşan teklifler dikkate alınmayacaktır. İhaleye katılım olmaz veya verilen teklifler uygun görülmez ise ikinci ihale bir hafta sonra 16.04.2020 günü saat 14:00’te tekrar edilecektir.

5. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve ihale Komisyonu huzurunda açılacaktır.

6. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

 

                                                       KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

                                                           Tahsin BACI                          Yusuf YILMAZ

                                                           Ticaret Şefi                             İşletme Müdürü V.

TEL : 0- 476 4113737

FAX : 0- 476 4235065

Aralık/IĞDIR Nahcivan Karayolu 20. Km

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.