TIBBİ CİHAZ BAKIM-ONARIM-

Tarih : 2020-07-06 / Kategori : Resmi İlanlar

TIBBİ CİHAZ BAKIM-ONARIM-

TIBBİ CİHAZ BAKIM-ONARIM- KALİBRASYON -BİYOMEDİKAL PERİYODİK ÖLÇÜMLEME (METROLOJİ)- BİYO GÜVENLİK  KABİNLERİ- TEST VE 
VALİDASYON HİZMET ALIMI İL  SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI  BAKAN YARDIMCILIKLARI 

 
TIBBİ CİHAZ BAKIM-ONARIM-KALİBRASYON -BİYOMEDİKAL PERİYODİK ÖLÇÜMLEME (METROLOJİ)-BİYO GÜVENLİK KABİNLERİ-TEST VE VALİDASYON HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2020/336630
1-İdarenin
a) Adresi        :TOPÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:24 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK
                                  BİNASI 76000 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası:4762277589-90 - 4762260308
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı:TIBBİ CİHAZ BAKIM-ONARIM-KALİBRASYON-BİYOMEDİKAL PERİYODİK                ÖLÇÜMLEME ( METROLOJİ)-BİYO GÜVENLİK KABİNLERİ- TEST VE     VALİDASYON HİZMET ALIMI (1 YILLIK) 2 KISIM
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
               şartna meden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
c) Süresi             :İşe başlama tarihi 15.09.2020, işin bitiş tarihi 15.09.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI BİRİMİ
             TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati :28.07.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
BAKIMI ONARIM HİZMETİ ALIMI KISMI İÇİN: -Yüklenici firma TSE12426 Yetkili servisler-Tıbbi Cihazlar-Kurallar standardına uygun hizmet veren A grubu cihazlar kapsamında; Anestezi, Ventilatör/respiratör, Ultrason/USG/Doppler/Eco vb. cihazlarla ilgili belgeye sahip olmalıdır. Kemik dansitometre, Mamografi, Radyolojik görüntüleme cihazları, ilgili belgeye sahip olmalı veya bu standartlara uygun alt yüklenici ile çalışacağını taahhüt etmelidir. Bu belgeleri ihale dosyasında idareye sunmalıdır. - Yüklenici firma TSE12426 Yetkili servisler-Tıbbi Cihazlar-Kurallar standardına uygun hizmet veren B grubu cihazlar kapsamında; endoskopi cihazları ve aksesuarları, Ameliyat lambası, Ameliyat masası, Ameliyat mikroskopu,Defibliratör,EEG, Efor, Elektrokoter, EKG, EMG, Fako cihazı ve aksesuarları, Göz Unit, Hastabaşı Monitör, Holter, Küvöz, NST, Odyometre, Perfüzyon pompası, SPO2, Diş ünit ve aksesuarları Fizik tedavi vb. cihazlarla, ilgili belgeye sahip olmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında idareye sunmalıdır. - Yüklenici firma TSE12426 Yetkili servisler-Tıbbi Cihazlar-Kurallar standardına uygun hizmet veren C grubu cihazlar kapsamında; Ateşölçen cihazlar, Dermaton, Flowmetre, Hasta ısıtma, Hidroterapi, İnfüzyon pompası, İşitme cihazı, Sternum testeresi, Üroloji masası, Benmari su banyosu, Bilirubin metre, Biyolojik ve tıbbi kabinler, Etüv, İncubator, Kan çalkalama, Kan ısıtma, Santrifüj, vb. cihazlarla ilgili belgeye sahip olmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında idareye sunmalıdır. - Yüklenici firma ISO 9001:2015 veya ISO 9001:2008 Medikal Cihazların İthalat, İhracat, Satış Teknik Servis ve Bakım Onarım Hizmetlerini kapsayan belgeyi sahip olmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında idareye sunmalıdır. -Yüklenici, bakım ve onarım esnasında kullanacağı test ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu yaptırmış olacak ve buna ilişkin belgeleri ihale dosyasında İdareye ve işe başlamadan önce de Hastane İdaresine sunacaktır. -Yüklenici, Oksijen Konsantratörü (Oksijen Üretim, Depolama ve Dağıtım Sistemi), Anestezi Atık Gaz Tahliye Sistemleri, Hastane Pnömatik Tüp Sistemi, Medikal Kuru Hava/Vakum Sistemi, v.b. Bakım ve Onarımından da sorumlu olacaktır. Bu sistemlere ait Kalite Yönetim Sistemi belgelerine (ayrı ayrı) sahip olacak veya Bu standartlara uygun alt yüklenici ile çalışacağını taahhüt edecektir. Bu belgeleri ihale dosyasında İdareye ve işin başlama aşamasından önce de Hastane İdaresine sunacaktır. -Yüklenici bu sistemlere ait (Oksijen Üretim, Depolama ve Dağıtım Sistemi, Anestezi Atık Gaz Tahliye Sistemleri, Pnömatik Tüp Sistemi, Medikal Kuru Hava/Vakum Sistemi) çalışacağı alt yüklenicileri ayrı ayrı belirtip bu belgeleri ihale dosyasında İdareye ve işin başlama aşamasından önce de Hastane İdaresine sunacaktır. -Yüklenici veya Alt Yüklenici bakım-onarım için çalıştıracağı mühendis ve tekniker ve/veya teknisyenlerin ihaleye konu olan malzemelerden, Oksijen kompresörleri, Hava Kompresörleri, Vakum Kompresörleri, Atık Gaz sistemleri, vb. hayati önem arz eden üretim ünitelerini revize edebileceğine dair tecrübe, deneyimlerini kanıtlayan (sertifika, çalışma belgesi, vb.) belgeleri ihale dosyasında İdareye ve işin başlama aşamasından önce de Hastane İdaresine sunacaktır. KALİBRASYON, METROLOJİ, BİYO GÜVENLİK KABİNLERİ-TEST VE VALİDASYON HİZMETİ ALIMI KISMI İÇİN; -Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri kılavuzunda yer alan “Türk Akreditasyon Kurumu’nun biyomedikal nitelikli ürünlere metroloji hizmeti sunan tedarikçiler yönelik değerlendirmesi 3 (üç) kapsamda yapılmalıdır.” İfadesine istinaden yüklenici firmanın A TİPİ muayene kuruluşu olarak X-ışınlı ve Ultrason-Doppler görüntüleme sistemleri ve bileşenleri için ‘’TS EN ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşu Yeterliliği İçin Genel Şartlar’’ ve Fizyolojik Sinyal İzleme, Elektro cerrahi, Elektro terapi, Solunum Sistemleri, Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç ve Devir ile çalışan biyomedikal cihazlar için ‘’ TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar’’ konularında akreditasyon belgeleri ihale esnasında sunulacaktır. -16) Yüklenici Firma’nın; (İlaç ve muhtelif hassas malzeme ürün saklama alanları depolar) TS EN ISO/IEC 17020 Standardından “TÜRKAK” Tarafından Verilmiş A TİPİ Muayene Kuruluşu olarak akreditasyon belgesi olmalıdır ve bu belge kapsamında Sıcaklık ve nem kontrollü ortamlarda data logger ve/veya veri toplama sistemleri ile sıcaklık haritalaması Sıcaklık ve nem haritalaması tayini testleri ifadesi açıkça yazılı olmalıdır. Bu Durumu İspatlayan Belgeler Teklif Aşamasında Yüklenici Firma Yeterlik Değerlendirmesi İçin Teklif Dosyasında Sunulması Gerekmektedir. Bu Durumu İspatlayan Belgeler Teklif Aşamasında Yüklenici Firma Yeterlik Değerlendirmesi İçin Teklif Dosyasında Sunulması Gerekmektedir
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLEN,
TIBBİ CİHAZ (BİOMEDİKAL CİHAZ) BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ VE KALİBRASYON HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.