İÇMESUYU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tarih : 2020-07-15 / Kategori : Resmi İlanlar

İÇMESUYU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

IĞDIR (MERKEZ) İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             :2020/344684

 
1-İdarenin 
a) Adresi                               :Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar        ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125087702 - 3125087799
c) Elektronik Posta Adresi   :[email protected]
ç) İhale dokümanının
 görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı     :Ø110-Ø355 PE-100 boru L=265.722 m ve Ø500- Ø600mm çap aralığın         da L=675m Duktil boru ile ?L=266.397 m şebeke ana borusu ve şebeke          hattının döşenmesi, sanat yapıları, elektrik, mekanik işlerinin yapılması
        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari          şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer        :Iğdır (MERKEZ)
c) İşe başlama tarihi              :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi           yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi          :Yer tesliminden itibaren 900 (dokuz yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer          :İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak           Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu            06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati           :06.08.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.