ISITMA TESİSATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih : 2020-08-13 / Kategori : Resmi İlanlar

ISITMA TESİSATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) IĞDIR ŞEHİT BÜLENT  AYDIN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN LNG/CNG TANK HAVUZU, DOĞAL GAZ İÇ TESİSATI İLE KAZAN/BRÜLÖR DEĞİŞİMLERİ VE KAZAN TESİSAT TADİLATLARI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/404107

 
1-İdarenin
a) Adı      :DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ)       IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                   :Küllük Köyü Mevkii, IĞDIR 76000 MERKEZ/IĞDIR
c) Telefon ve faks numarası:4762786004 - 4762786001
ç) İhale dokümanının görülebileceği
 ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı                                :Isıtma Sistemleri İçin LNG/CNG Tank Havuzu, Doğal Gaz İç Tesisatı İle                   Kazan/Brülör Değişimleri Ve Kazan Tesisat Tadilatları Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 adet ısıtma sistemleri için LNG/CNG tank havuzu, doğal gaz iç tesisatı ile    kazan/brülör değişimleri ve kazan tesisat tadilatları yapım işi
                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
                şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi   :Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak    işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:31.08.2020 - 13:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
EPDK Doğalgaz Piyasası sertifika yönetmeliğinde belirtilen “Yapım ve Hizmet Sertifikası”
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ II. Grup Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisatı İşleri ve IV. Grup: Gaz Tesisatı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
ZEYİLNAME
İHTİYAÇ RAPORU 
İhtiyaç raporunda değişiklik yapılmamıştır. 
İDARİ ŞARTNAME        
Madde      Zeyilname     Öncesi                                      Zeyilname Sonrası
  7.1.ı  Sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:     Sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: 
   EPDK Doğalgaz Piyasası sertifika yönetmeliğinde     İsteklilerin EPDK’dan (Enerji Piyasası 
 belirtilen Yapım ve Hizmet Sertifikası”                           Düzenleme Kurulu) “Endüstriyel Tip Yapım /      Proje (mekanik) Sertifikası” olması ve belgenin    suretinin ihale dosyasında olması                                                                                                   gereklidir. 
SÖZLEŞME TASARISI 
Sözleşme tasarısında değişiklik yapılmamıştır.
TEKNİK ŞARTNAME 
İşlem* Zeyilname Öncesi/Eski Hali                   Zeyilname Sonrası/Yeni Hali
                                                                       - Ekler.rar
ProjeveVaziyetPlani.pdf -
*Yapılan değişiklik türünü belirtir:  Yeni eklendi  Silindi  Güncellendi
TEKNİK ŞARTNAME (İDARENİN EKLEDİĞİ) 
Sehven eklenmemiş Teknik Şartname ekleri eklendi.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.