IĞDIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA AİT EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ MUHTELİF MARKA VE CİNSTE 22 (YİRMİİKİ) ADET HEK TAŞITIN MÜBADELE İLANI

Tarih : 2020-08-26 / Kategori : Resmi İlanlar

IĞDIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA AİT EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ MUHTELİF MARKA VE CİNSTE 22 (YİRMİİKİ) ADET HEK TAŞITIN MÜBADELE İLANI

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi yapılacaktır.

1-İdarenin;

a) Adı: Iğdır İl Jandarma Komutanlığı

                b) Adresi: Iğdır İl J.K.lığı / Atatürk Mah. Atatürk Cad.76000 Iğdır/Merkez

c) Telefon ve faks numarası: Tel:0 476 227 64 48 – Fax: 0 476 227 43 46

ç) Elektronik posta adresi       : u[email protected]

2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı:

Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam 22 (yirmiiki) adet muhtelif marka ve modelde taşıt HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır.

 

S.N

CİNSİ

PLAKASI

ŞASİ NO

MODELİ

KM

FAAL OLUP OLMADIĞI

1.

FORD TRANSİT 350, HR VAN TDİ

76 JAA 015

WF0JXXTTFJ2U17787

2002

228.000

FAAL

2.

İVECO, 65.9

76 JAA 033

NMSA706200TE11753

1999

176.000

FAAL

3.

FORD TRANSİT, TEK KABİN

76 JAA 69

NM0AXXDJVA1C72546

2002

234.000

FAAL

4.

RENAULT CLİO SYMBOL, 1.6 16 VALF, EXPRESSİON

76 JAA 070

VF1LB18C528031617

2003

392.233

FAAL

5.

ISUZU D-MAX, ARAZİ 4X4

76 JAA 071

MPATFS54H6T100156

2006

76.000

FAAL

6.

FORD TRANSİT 350M

76 JAA 077

NMOAXXTTFA4K70508

2004

189.000

FAAL

7.

AMBULANS, FORD TRANSİT, 350L HR

76 JAA 079

NMOLXXTTFL4Y54109

2005

7.344

FAAL

8.

FORD TRANSİT, 350M, TEK KABİN

76 JAA 081

NMOAXXTTFA5A52783

2005

165.000

FAAL

9.

MİTSUBİSHİ L-200 MAGNUM, 4X4 ARAZİ

76 JAA 082

MMBJNK7406D025865

2006

234.000

GAYRİFAAL

10.

MİTSUBİSHİ L-200 MAGNUM, 4X4 ARAZİ

76 JAA 083

NMBJNK7406D025866

2006

252.000

FAAL

11.

ISUZU D-MAX, ARAZİ 4X4

76 JAA 085

MPATFS54H6T100194

2006

203.000

FAAL

12.

ISUZU D-MAX, ARAZİ 4X4

76 JAA 086

MPATFS54H6T100191

2006

214.524

FAAL

13.

ISUZU D-MAX, ARAZİ 4X4

76 JAA 087

MPATFS54H6T100164

2006

251.783

FAAL

14.

ISUZU D-MAX, ARAZİ 4X4

76 JAA 088

MPATFS54H6H562684

2006

180.000

FAAL

15.

FORD TRANSİT 350, HR VAN TDİ

76 JAA 093

NM0LXXTTFL3M57016

2004

160.000

FAAL

16.

FORD TRANSİT 350, HR VAN TDİ

76 JAA 095

WF0LXXTTFL2J17259

2002

241.000

FAAL

17.

FORD CARGO, 2520

76 JAB 008

SFACCCDJDCXM27640

2000

216.000

FAAL

18.

BMC FATİH, 110.08

76 JAB 011

NMC110FHX5K104015

2000

55.000

FAAL

19.

İVECO 80.12, TURBO

76 JAB 012

NMSA706200TE11753

2002

53.000

FAAL

20.

AMBULANS, FORD TRANSİT, 350L HR

76 JAB 014

TTFL2AA46415

2003

7.344

FAAL

21.

FORD TRANSİT, 330S

76 JAB 015

TTFJ2R37002

2003

235.000

FAAL

22.

ISUZU, MD23SA

76 JAB 016

2050643

2001

169.000

FAAL

 

3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve özellikleri:

1 (Bir) Adet 2020 model 0(sıfır km) Ford Tourneo Courier Trend 1.5 TDCİ (Dizel) 75 PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2),taşıt

2 (İki) Adet 2020 model 0(sıfır km) Fiat Egea Sedan 1.3 Multijet Easy 95 Hp taşıt

4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:

               Mübadelede teklif edilen araçlar Atatürk Mah. Atatürk Cad.76000 Iğdır/Merkez adresinde bulunan Iğdır İl Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir.

5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri:

Mübadele karşılığı verilecek HEK 22 (yirmiiki) adet araç Iğdır İl Jandarma Komutanlığından teslim alınacaktır.

6-Mübadelenin;

a) Yapılacağı yer: Atatürk Mah. Atatürk Cad.76000 Iğdır/Merkez adresinde bulunan Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sosyal Tesis Müdürlüğünde yapılacaktır.

b) Tarihi ve saati: 16.09.2020 Çarşamba günü saat: 14:00

7- Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 407.750,00 TL

8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 412.100,00 TL

9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 12.363,00 TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

                c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

      1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

      2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

                     1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                     2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Müc. Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

    1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

                    2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir.

10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Atatürk Mah. Atatürk Cad.76000 /Merkez adresinde bulunan Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görülebilir ve  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal Müdürlüğü, Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine ödenecek 50,00-TL  (Elli Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12- Teklifler, 16.09.2020 günü saat: 14.00’e kadar Iğdır İl Jandarma Komutanlığına teslim edilecektir.

13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15-  Bu mübadelede kısmi teklif verilemez.

16- Mübadelede verilecek araçlar; ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 - 16:00 saatleri arasında görevliler nezaretinde ilgili birliklerde görülebilecektir.

17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.