33 HA LIK AĞAÇLANDIRMA SAHASINDA 50.25 KM EKSKAVATÖR İLE TOPRAK İŞLEME, 16.750 ADET TÜPLÜ FİDAN DİKİMİ VE 3.73 KM TEL ÇİT İHATA HİZMETİ ALINACAKTIR

Tarih : 2020-10-07 / Kategori : Resmi İlanlar

33 HA LIK AĞAÇLANDIRMA SAHASINDA 50.25 KM EKSKAVATÖR İLE TOPRAK İŞLEME, 16.750 ADET TÜPLÜ FİDAN DİKİMİ VE 3.73 KM TEL ÇİT İHATA HİZMETİ ALINACAKTIR

33 HA LIK AĞAÇLANDIRMA SAHASINDA 50.25 KM EKSKAVATÖR İLE TOPRAK İŞLEME, 16.750 ADET TÜPLÜ FİDAN DİKİMİ VE 3.73 KM TEL ÇİT İHATA HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-IĞDIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kula Köyü sınırların içerisinde bulunan 33 ha lık ağaçlandırma sahasında 50.25 km Ekskavatör ile toprak işleme, 16.750 adet tüplü fidan dikimi ve 3.73 km tel çit ihata hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN       :2020/526668

1-İdarenin
a) Adı                                :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-IĞDIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
                                          KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                   :Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü (PTT KEP [email protected])        
                                     Emek Mah Fatih Cad. No 224 76100 IĞDIR MERKEZ/IĞDIR
c) Telefon ve faks numarası:4762275280 - 4762275282
ç) İhale dokümanının görülebileceği
 ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                            : Kula Köyü sınırların içerisinde bulunan 33 ha lık ağaçlandırma sahasında    50.25 km Ekskavatör ile toprak işleme, 16.750 adet tüplü fidan dikimi ve    3.73 km tel çit ihata hizmet alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı:50.25 km Ekskavatör ile toprak işleme, 16.750 adet tüplü fidan dikimi ve 3.73   km tel çit ihata hizmet alımı işi
               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
               şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Kula Köyü
ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.10.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı
 yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 
aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketi olması halinde; ihale konusu işin yerine getirmesi için, 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”, ve 2020 yılına ait vize cetvelini ihale dokümanı kapsamında sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ağaçlandırma işleri, Erozyon Kontrolu işleri, Rehabilitasyon Projeleri arazi hazırlığı işleri, Toprak İşleme veya diri örtü temizliği işleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
İhaleyi kazanan yüklenici firma ; ihale sözleşmesini imzalamadan önce,çalıştıracağı teknik personelle ilgili olarak 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesini,ve 5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi ,idareye sunacaktır. Herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen yüklenicinin sözleşmesi İdare tarafından tek taraflı olarak fesh edilerek ilgili mevzuat hükümlerine göre işi tasfiye edilir 

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.