IĞDIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİNA YIKIMI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI

Tarih : 2020-10-14 / Kategori : Resmi İlanlar

IĞDIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİNA YIKIMI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MAL İLANI

Sıra Dosya Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Yıkım Süresi Nevi Miktarı Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Ek Teminat (TL) İhale Tarihi Saati

1 76010112838 Baharlı Mh. 191 71 36.500,01 75 gün Bina Yıkımı (Eski Devlet Hastanesi) A1, A2, A3, A4, B1, B2, P1, P2, P3 ve H blokları 126.666,67 TL 38.000,00 TL 88.666,67 TL 26.10.2020 10.00

 
 
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, taşınmaz malın üzerinde bulunan binaların yıkım ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü), Milli Emlak Müdürü Makam Odasında toplanacak komisyonca ihalesi yapılacaktır.
2- Satışı yapılacak ihalelere ait şartname mesai saatleri içerisinde Iğdır Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar;
               a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. ve 27. Maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
                  b) Tebliğ için Türkiye’de adres göstermelerini,
                  c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanının fotokopisini vermeleri ve aslını veya onaylı örneğini ibraz etmeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri, Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
4- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. Komisyon sorumlu değildir.
5- Yıkımı yapılacak binalarının şartnamede belirtilen esaslar dahilinde her türlü yıkım işçilik sigorta işçilik nakliye giderleri alıcısına ait olmak üzere yıkım sonrasında çıkacak malzeme karşılığında yaptırılacak olup, iş güvenliğiyle ilgili tüm gerekli tedbirler İhaleyi alan firma tarafından alınması zorunludur. İdare yıkımın tüm aşamalarında denetler veya denetlettirir ilgili firma belirtilen eksiklikleri hemen yerine getirmek zorundadır. Yıkım işinde teklif edilen fiyatlarda eşitlik olması halinde daha önce yıkım işi yapan ve iş bitirme belgesini (İş bitirime belgesi en az 100.000,00 TL ve üstü) ibraz eden tercih edilecektir.
6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.igdir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Tel (476) 227 67 04
 
İLA

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.