DAMLAMA SULAMA KURULUM MALZEMESİ. MEYVE FİDANI, MAKİNA SATIN ALINACAKTIR

Tarih : 2020-11-19 / Kategori : Resmi İlanlar

DAMLAMA SULAMA KURULUM MALZEMESİ. MEYVE FİDANI, MAKİNA SATIN ALINACAKTIR

IĞDIR S TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ
 KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
DAMLAMA SULAMA SİSTEMİ MALZEMELERİNİN ALIMI YAPILARAK KURULUMUNUN YAPTIRILMASI, 7100 ADET ( 600 KAYISI, 800 ELMA , 800 ADET KİRAZ, 800 ADET BADEM, 800 ADET ERİK, 800 ADET ŞEFTALİ VE 2500 ADET ÜZÜM) MEYVE FİDANI, 7 KALEM MAKİNA ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                   :2020/626497 

 
1-İdarenin
a) Adı                                 :IĞDIR S TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU        MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ 
       KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
b) Adresi                    :KÜLLÜK MAHALLESİ KÜME EVLERİ 462 76000 MERKEZ IĞDIR        MERKEZ/IĞDIR
c) Telefon ve faks numarası:04762785800 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza
 kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                               :DAMLAMA SULAMA SİSTEMİ MALZEMELERİNİN ALIMI YAPILARAK      KURULUMUNUN YAPTIRILMASI, 7100 ADET ( 600 KAYISI, 800 ELMA ,                  800 ADET KİRAZ, 800 ADET BADEM, 800 ADET ERİK, 800 ADET
    ŞEFTALİ VE 2500 ADET ÜZÜM) MEYVE FİDANI, 7 KALEM MAKİNA     ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı   :200 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE DAMLAMA SULAMA SİSTEMİ, 7100      ADET MEYVE FİDANI VE 7 KALEM MAKİNA TEÇHİZAT ALIMI
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:IĞDIR S TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
ç) Süresi/teslim tarihi   :İşe başlama ve iş bitim süresi arasında Dikim, Montaj, Devreye Alma ve                Makine Teçhizatların teslimi ve tüm işleyiş hakkında Hava Durumu ve İklim 
  Koşulları göz önünde bulundurularak Kurumumuz ve Iğdır İl Tarım ve 
  Orman Müdürlüğünün belirleyeceği tarih baz alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi :01/01/2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:10.12.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :IĞDIR S TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİNA
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
YÜKLENİCİ TARAFINCA FİDANLARIN DİKİMİNİ TAKİBEN YAPILAN KONTROLLERDE FİDAN KAYNAKLI KURUMALARIN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE KURUYAN FİDANLARIN YERİNE 
YENİLERİNİ ÜRET TALEP ETMEDEN DİKECEKTİR.
MAKİNE VE TEÇHİZATLAR EN AZ 24 AY GARANTİLİ OLACAKTIR.
DAMLAMA SULAMA SİSTEMİ EKİPMANLARI ÇALIŞTIRILMAYA BAŞLANDIĞI TARİHTEN
 İTİBAREN 60 AY SÜRELİ GARANTİLİ OLACAKTIR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Facebook Beğenenler

Henüz yorum yapılmadı!

Bu içerik için yorum yapılmadı. Yorum yapmak için aşağıdaki formu kullanınız.

Yorum Yaz!

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
* İşareti olan alanlar gereklidir.